Tiesvedības maksa

Prasības veids

Šķīrējtiesnešu skaits
Šķīrējtiesas procesa izdevumi
Tiesvedības maksa Šķīrējtiesnešu/(a) honorārs Kopā
€ 0.00 € 0.00 € 0.00

                                                                                                                                                   + 21% PVN

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas reglamenta pielikums Nr.2

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesas procesa izdevumi

PRASĪBAS SUMMA**
(EUR)
TIESVEDĪBAS MAKSA
(EUR)
VIENA ŠĶĪRĒJTIESNEŠA HONORĀRS,*
ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no
1 šķīrējtiesneša (EUR) 3 vai vairāk šķīrējtiesnešiem (EUR)
Līdz 1’500 10% no summas, bet ne mazāk kā 75 100 75
No 1´500 līdz 7´000 150 + 2% no summas, kas pārsniedz 1´500 150 100
No 7´000 līdz 30´000 260 + 1% no summas, kas pārsniedz 7´000 250 150
No 30´000 līdz 150´000 490 + 0,8% no summas, kas pārsniedz 30´000 500 300
No 150´000 līdz            700´000 1´450 + 0,3% no summas, kas pārsniedz 150´000 900 500
No 700´000 līdz             1´500´000 3´100 + 0,2% no summas, kas pārsniedz 700´000 1´300 725
Virs 1´500´000 4´700 + 0,1% no summas, kas pārsniedz 1´500´000 2´200 1´100
Prasībās, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē 250 250 150

Papildus kopējai šķīrējtiesas procesa izdevumu summai (tiesvedības maksa + šķīrējtiesnešu honorārs) jāmaksā PVN 21%.

**Prasības summa ir:

  1. prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,
  2. prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība,
  3. prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,
  4. prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,
  5. prasības par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,
  6. prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

* 1) ja strīds izskatāms viena šķīrējtiesneša sastāvā šķīrējtiesneša honorārs aprēķināms sekojoši: 1 x „viena šķīrējtiesneša honorārs, ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no 1 šķīrējtiesneša”;

  2) ja strīds izskatāms trīs šķīrējtiesnešu sastāvā šķīrējtiesnešu honorārs aprēķināms sekojoši: 3 x „viena šķīrējtiesneša honorārs, ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no 3 un vairāk šķīrējtiesnešiem”

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 100,00 apmērā (+ 21 % PVN). Atlīdzība noteikta par vienu šķīrējtiesas sēdi, kuras ilgums ir līdz 3 stundām. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes EUR 25,00 stundā (+ 21 % PVN), kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus. Papildus apmaksājama arī katra nākošā šķīrējtiesas sēde.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Biedrības maksas pakalpojumi:

  • Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skanēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana, dokumenta izdrukāšana noraksta izgatavošanai) 0,50 EUR (+21% PVN) par lapu;
  • Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana 10,00 EUR (+21% PVN) par dokumentu;
  • Šķīrējtiesā iesniegta elektroniskā dokumenta atvasinājuma izgatavošana 0,50 EUR (+21% PVN) par lapu + 10,00 EUR (+21% PVN).

Šķīrējtiesas procesa izdevumi un citi maksājumi iemaksājami

biedrības “Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa”, reģ. Nr.LV40003268219, kontā Nr.LV39HABA0001408038621 AS “Swedbank”, kods HABA LV 22

Kontakti

Palasta iela 10, Rīga, Latvija
LV-1050

Tel.:
+ 371 6 722 2822
Fakss:
+ 371 6 722 4447
E-pasts:

Uzrakstīt vēstuli


Pieņemšanas laiki:

no otrdienas līdz ceturtdienai                                                                                                  no 10:00 līdz 12:00,

citā laikā iepriekš vienojoties
pa tālr. 67222822 vai 29407334,

vai rakstot uz e-pastu info@rsst.lv

 

 

Kādēļ mēs?

Izmaksas

Šķīrējtiesā tiesvedības maksas ir zemākas kā valsts nodevas valsts tiesās un nav nepieciešami izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Ātrums

Strīdi tiek risināti bez liekas vilcināšanās - laikā no apmēram 1 mēneša līdz apmēram 3 mēnešiem sarežģītākos gadījumos.

Kompetence

Plašs šķīrējtiesnešu saraksts, kurā iekļauti kompetenti augstas klases profesionāļi.